Rob and Kristen's Interview with UOL- Brazil

ETA: Added Kristen interview
YouTube via RPLife xcarolis